top of page

Voorwaarden

Servicevoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn geldig in hun huidige vorm op het moment van de bestelling.

1. Algemene bepalingen

1.1

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele zakelijke relatie die tot stand komt via de online shop www.natur-garn.shop tussen skyonearth en de klant.

Afwijkende regels van de aannemer, wij verzetten ons hierbij uitdrukkelijk. Alle nevenafspraken vereisen schriftelijke bevestiging door skyonearth. skyonearth is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden inclusief alle mogelijke bijlagen met een redelijke opzegtermijn te wijzigen of aan te vullen. Vooraf ontvangen bestellingen worden nog steeds verwerkt volgens de versie van de Algemene Voorwaarden die geldig was op het moment dat de bestelling werd ontvangen.

1.2

Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers. Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

2. Herroepingsrecht en gevolgen

2.1

De consument heeft een herroepingsrecht met betrekking tot de goederen die zijn gekocht op www.natur-garn.shop. De herroeping kan binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm worden aangegeven, bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail of door de goederen terug te sturen naar skyonearth. De termijn begint op zijn vroegst op het tijdstip waarop deze instructie in tekstvorm werd meegedeeld, maar niet vóór de dag van ontvangst van de levering van de goederen. De tijdige verzending van de annulering of het artikel is voldoende om de annuleringsdeadline te halen.

 

De herroeping moet worden gestuurd naar:

skyonearth

Martinstrasse 45

53177 Bonn

E-mail: anja@knittingplaces.com

2.2

Ruilen & retourneren

is niet mogelijk bij onberispelijke bulkgoederen en gereduceerde artikelen die zijn afgestemd op de ordergrootte.

Het ruilen en retourneren van speciaal op verzoek van de klant bestelde of vervaardigde goederen is evenmin mogelijk (geldt ook voor afgewerkte artikelen).

Wij verlenen 14 dagen retourrecht op afgewerkte artikelen, op voorwaarde dat de artikelen zich in de originele verpakking bevinden en niet zijn gebruikt.

Retourzendingen dienen vooraf met ons te worden overeengekomen. De klant draagt ​​de verzendkosten voor het retourneren.

2.3

Klachten

moet binnen 14 dagen na ontvangst van de zending worden gemeld (volgens de Wet Koop op Afstand).

Bij tijdige reclame heeft de klant recht op de wettelijke garantieclaims. (Conversie; reductie; vervangende levering)

Oneffenheden en kleurverschillen in natuurlijke, natuurlijk geverfde en met de hand geverfde garens maken deel uit van het karakter van de garens en kunnen niet als klacht worden aangemerkt. Incidentele onregelmatigheden in het garen zijn ook onvermijdelijk. De kleur van de getoonde garens op de foto's kan enigszins afwijken van het origineel.

De goederen zijn vrij om terug te sturen naar Skyonearth (met voldoende frankering).

Onvrije retourzendingen worden door ons niet geaccepteerd!

De terugbetaling van de koopprijs vindt plaats binnen 14 dagen als de goederen worden geretourneerd en de goederen in een defectvrije staat verkeren ten bedrage van de waarde van de goederen volgens de originele factuur.

Bij een aankoopbedrag van € 40 of meer is de vergoeding inclusief verzendkosten; bij bedragen onder de € 40, - draagt ​​de koper de verzendkosten.

 

2.4

Volgens § 312d lid 4 BGB bestaat het herroepingsrecht onder andere niet voor contracten voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die niet geschikt zijn om te retourneren vanwege naar hun aard.

 

2.5

In het geval van een effectieve annulering, moeten de door beide partijen ontvangen diensten worden geretourneerd en alle voordelen (bijv. Rente) worden afgekocht. Als de klant van Skyonearth de retourzending geheel of gedeeltelijk niet of alleen in een verslechterde staat kan retourneren, kan een vergoeding van de waarde worden geëist. Dit geldt niet als de verslechtering van het artikel uitsluitend te wijten is aan de inspectie ervan - zoals bijvoorbeeld in een winkel gebruikelijk zou zijn geweest. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden, moeten naar Skyonearth worden geretourneerd. De klant draagt ​​de kosten van de retourzending, voor zover de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen niet hoger is dan een bedrag van € 40,00 of als de klant de goederen nog niet heeft ontvangen. tegen een hogere prijs op het moment van de annulering tegen vergoeding of een contractueel overeengekomen deelbetaling heeft gezorgd. Anders is de retourzending voor de klant gratis.

3. Prijzen, leverings- en verzendkosten, vergoeding en betalingsvoorwaarden

3.1

De prijzen die in de respectievelijke aanbiedingen worden vermeld, vertegenwoordigen de uiteindelijke prijzen en zijn daarom inclusief alle prijscomponenten, inclusief eventuele belastingen; in het geval van grensoverschrijdende leveringen kan het echter zijn dat de klant in individuele gevallen aanvullende belastingen (bijv. in het geval van een intracommunautaire verwerving) en / of rechten (bijv. douanerechten) moet betalen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten of vergissingen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Minimum bestelhoeveelheid:

Er is geen minimale bestelwaarde.

3.2

De gemaakte bezorg- en verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs. Voor verzending en verpakking rekenen we een vast bedrag aan verzendkosten. Dit is voor rekening van de klant.

3.3

Betalingsmogelijkheden zijn beschikbaar voor de klant via PayPal, Giropay en creditcard. Bankkosten voor terugboekingen of bij gebrek aan geld worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4

De klant dient de koopprijs plus eventuele leverings- en verzendkosten uiterlijk 7 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek te voldoen. Voor de tijdigheid van de betaling is het moment van ontvangst van het geld voor onvoorwaardelijke verwijdering van skyonearth doorslaggevend. Na het niet succesvol verlopen van de vervaldatum, is de klant in gebreke met de betaling zonder verdere uitleg van de verkoper. Indien een klant meer dan 14 dagen een betalingsachterstand heeft van de factuur, wordt de eerste betalingsherinnering kosteloos per e-mail verzonden. Voor de volgende aanmaning per brief per post wordt een extra vergoeding van 5 euro in rekening gebracht. Bij verdere betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor om de zaak uit handen te geven aan een incassodienst of een advocaat. De hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de koper.

4. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van skyonearth totdat ze volledig zijn betaald.

5. Levering en verzending, risico-overgang

5.1

De goederen worden over het algemeen tegen vooruitbetaling geleverd. Het risico van onverzekerde verzending, bijv. B. als zending van goederen of een pakket komt uitsluitend voor rekening van de koper. De goederen worden doorgaans binnen Duitsland binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de volledige aankoopprijs plus eventuele leverings- en verzendkosten bij Skyonearth verzonden. Deelleveringen zijn toegestaan, mits deze redelijk zijn voor de klant. Als de levertijden langer zijn, wordt er bericht gegeven.

Leveringen buiten Duitsland vinden alleen op voorhand plaats. De informatie over levertijden is niet bindend.

De levertijden worden in redelijke mate verlengd indien er sprake is van vertragingen in de levering door omstandigheden die niet bekend waren bij het plaatsen van de bestelling en waarvoor Skyonearth niet verantwoordelijk is. Aansprakelijkheid voor schade wegens vertraging in de levering is uitgesloten. Indien een bepaald artikel niet meer leverbaar is, heeft skyonearth het recht haar contractuele leveringsplicht op te zeggen. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

5.2

De klant verzekert dat hij het juiste en volledige afleveradres op www.natur-garn.shop heeft opgeslagen. Mochten er door onjuiste adresgegevens extra kosten voor de verzending ontstaan ​​- zoals nieuwe verzendkosten of kosten voor teruggestuurde incasso's - dan moet de klant deze vergoeden. 

De producten van onze partner We are KAL worden gefactureerd en verzonden door We are KAL. Om deze reden wordt het factuur- en afleveradres doorgegeven aan We are KAL.

Producten van onze partner Soil Yard worden gefactureerd en verzonden door Soil Yarn. Om deze reden wordt het factuur- en afleveradres doorgegeven aan Soil Yarn.

5.3

Als de klant een consument is, wordt het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de goederen in het geval van postorderaankopen overgedragen aan de klant wanneer de goederen worden overhandigd. Als de klant een ondernemer is, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke beschadiging van de goederen op hem over zodra de zending is overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is voor het transport. Het is hetzelfde als de overdracht als de klant in gebreke blijft bij acceptatie.

6. Garantie- en garantievoorwaarden

6.1

Skyonearth verleent garantie en garantie in overeenstemming met de volgende paragrafen. Skyonearth geeft in principe geen eigen garanties. De loutere presentatie van de artikelen in de onlineshop mag daarom alleen worden gezien als een loutere omschrijving van de dienstverlening. Garantieverklaringen van derden, in het bijzonder de garanties van fabrikanten, blijven onaangetast. Alle vragen en / of klachten van welke aard dan ook moeten worden gericht aan skyonearth via de bovenstaande contactgegevens.

6.2

Er is geen garantie voor schade veroorzaakt door onjuiste behandeling of gebruik van de goederen door de klant. Hetzelfde geldt voor zogenaamd opzettelijk dragen. De klant heeft over het algemeen geen recht om bestaande gebreken zelf of door derden te laten verhelpen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van skyonearth (zelfevaluatie).

6.3.

Conform de wettelijke bepalingen kan een consument in eerste instantie alleen bij gebreken aan het geleverde artikel om aanvullende prestatie vragen en in zoverre kiezen tussen het verhelpen van het gebrek en een vervangende levering. Skyonearth heeft echter het recht om de gekozen vorm van aanvullende prestatie te weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten.

6.4.

Als de aanvullende prestatie is mislukt, kan de consument, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, een verlaging van de koopprijs (vermindering) eisen, de overeenkomst opzeggen, een schadevergoeding of een vergoeding van de verspilde kosten eisen.

6.5

Ondernemers moeten skyonearth binnen 2 weken na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte stellen van duidelijke gebreken aan de goederen, anders zijn garantieclaims uitgesloten. Tijdige verzending van de melding van gebreken is voldoende om de deadline te halen.

6.6

De verjaringstermijn voor de rechten van een consument bij gebreken aan een nieuw artikel is twee jaar, voor de rechten van een ondernemer één jaar. De verjaringstermijn in geval van gebreken aan een artikel begint met de levering van de goederen, waarbij de bovengenoemde verjaringstermijn niet van toepassing is indien Skyonearth aansprakelijk is of het zakelijk recht van een derde op grond waarvan de inlevering van het geleverde artikel kan worden geëist.

7. Transportschade

7.1

De door het transportbedrijf geleverde goederen dienen direct na ontvangst in aanwezigheid van de bezorger op volledigheid en intactheid te worden gecontroleerd.

7.2

Indien duidelijke schade wordt geconstateerd, dient dit direct bij het transportbedrijf te worden gemeld. In dat geval verbindt de klant zich ertoe deze schade op de respectieve verzenddocumenten te vermelden en te laten erkennen door de bezorger; de verpakking moet worden bewaard.

7.3

In geval van gedeeltelijk verlies of beschadiging van de goederen, die in de verpakte staat niet te zien waren, dient de klant skyonearth hiervan binnen 3 dagen na aflevering of in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering op de hoogte te stellen aan het transportbedrijf om zorg ervoor dat eventuele claims tegen het transportbedrijf tijdig worden ingediend.

7.4

Eventuele rechten en aanspraken van de klant - in het bijzonder de wettelijke garantiebepalingen - blijven bestaan ​​uit bovenstaande bepalingen onder paragraaf 9.1. tot 9.3. onaangeroerd.

De plaats van uitvoering en jurisdictie is

Bonn. Doorslaggevend is het recht dat in Duitsland van toepassing is.

8. Slotbepaling:

Mocht een bepaling van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling is veeleer een vervangende bepaling van toepassing die overeenkomt met of ten minste in de buurt komt van het doel van de overeenkomst, die de partijen zouden zijn overeengekomen om hetzelfde economische resultaat te bereiken indien zij de ondoelmatigheid van de bepaling hadden gekend. Hetzelfde geldt voor de onvolledigheid van de bepalingen.

Zahlungsmethoden
bottom of page